gn_hamburger

ISP-account - Servicevoorwaarden

Hier volgende algemene voorwaarden waarop de commerciële Giganews-service is gebaseerd. Uw Giganews-service wordt geleverd in overeenstemming met de richtlijnen die worden beschreven in dit document. Dit document is onderhevig aan wijzigingen. Door u aan te melden bij uw account gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen voor het gebruik.

Misbruik

Misbruik melden

Giganews verlangt dat u een e-mailadres opgeeft voor meldingen van spam, overmatige hoeveelheden berichten of ander misbruik dat afkomstig is van uw netwerken. Giganews verlangt ook dat u een geldig e-mailadres opgeeft voor schendingen van auteursrechten. Deze adressen worden opgenomen in de headers van alle artikelen die via onze servers worden gepost vanaf uw netwerk.

Het is een voorwaarde van de Giganews-service dat u beschikt over voldoende medewerkers om op te treden tegen klachten over misbruik en meldingen van inbreuk op auteursrechten. Copyrightmeldingen moeten direct worden afgehandeld in overeenstemming met de DMCA en er moet direct worden gereageerd op elke melding van misbruik of inbreuk op auteursrechten die is doorgestuurd naar onze misbruikafdeling. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als deze adressen veranderen.

Afhankelijk van de omvang en de ernst van het probleem behoudt Giganews zich het recht voor alle vereiste maatregelen te treffen om op te treden tegen misbruik. Hiertoe kan een opschorting van de mogelijkheid om berichten te posten of een opzegging van de service behoren.

Inbreuk op auteursrechten

Giganews verzoekt u dringend om de meldingsgegevens van de inbreuk op auteursrechten te registreren bij het U.S. Copyright office. Als u dat doet en op de juiste wijze handelt volgens de DMCA (Digital Millenium Copyright Act), wordt u beschermd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De medewerkers van onze afdeling die misbruik in de gaten houdt, kunnen u aanvullende informatie geven.

De juiste handelwijze na melding van een inbreuk op auteursrechten omvat het bevestigen van de melding aan de houder van de auteursrechten, het verwijderen van het betrokken materiaal van de Giganews-nieuwsservers en het treffen van maatregelen om te voorkomen dat de overtreder doorgaat met het posten van materiaal dat wordt beschermd door auteursrechten.

Spam

Giganews tolereert het verzenden van spam op geen enkele wijze en wij nemen agressieve maatregelen om de aanwezigheid van spam op onze servers zo veel mogelijk te beperken. Wij voeren een nultolerantiebeleid ten aanzien van personen die spam proberen te posten via onze servers. Hoewel veel typen materiaal kunnen worden gedefinieerd als spam, staat Giganews geen commerciële reclame voor producten of services toe. In ons Beleid voor acceptabel gebruik vindt u meer informatie over materiaal dat wij ongepast achten.

Door de Giganews-service te gebruiken verklaart u dat u op effectieve wijze zult optreden tegen personen die spam posten via onze nieuwsservers vanaf uw netwerk. Nadat misbruik is vastgesteld, verwachten wij dat u ervoor zorgt dat de verantwoordelijke personen dit gedrag niet zullen herhalen en dat u de desbetreffende afdeling van Giganews op de hoogte stelt wanneer een incident is opgelost.

Flooding

Wanneer een grote hoeveelheid artikelen wordt gepost zonder nuttig doel voor anderen of met de duidelijke intentie om een nieuwsgroep te verstoren of het gebruik van de nieuwsgroep door anderen te verstoren, wordt dit door Giganews beschouwd als "flooding". Dit misbruik valt bij ons in de categorie DoS-aanval (Denial of Service) en wordt als een ernstig misbruik van de service beschouwd.

Als Giganews vaststelt dat flooding plaatsvindt vanaf uw netwerk of vanaf een IP-adres dat wordt vermeld in de netblock-toegangslijst voor uw account, stellen wij u onmiddellijk op de hoogte en kunnen wij het noodzakelijk achten om het posten door de desbetreffende account onmiddellijk op te schorten totdat wij zeker weten dat het posten is gestopt en niet wordt hervat.

Ander misbruik bij het posten van berichten

Giganews staat geheel achter het recht op vrijheid van meningsuiting, dat is vastgelegd in het Eerste Amendement, van personen die hun mening uiten via onze servers. Deze rechten dienen echter wel te worden uitgevoerd met respect voor andere Usenet-gebruikers. Giganews accepteert geen posts die duidelijk beledigend zijn, vooral niet als er geen aanleiding tot posts van dergelijke aard is of als deze posts duidelijk ten doel hebben andere gebruikers te beledigen of een nieuwsgroep te verstoren.

Door gebruik te maken van de Giganews-service accepteert u ons Beleid voor acceptabel gebruik en stemt u ermee in maatregelen te nemen voor het op toepasselijke wijze omgaan met gebruikers die deze regels in de wind slaan.

Facturering en betaling

Eerste factuur en aanbetaling

Aan het begin van uw service ontvangt u een rekening voor de eerste en de laatste maand van het lidmaatschap. Beide facturen dienen binnen tien dagen te worden voldaan. Uw betaling voor de laatste maand dient als aanbetaling en u kunt deze gebruiken voor uw laatste rekening. Het bedrag wordt teruggestort wanneer u de laatste rekening apart betaalt. Wanneer u services toevoegt of verwijdert, wordt uw aanbetaling verhoogd of verlaagd, respectievelijk aan de hand van aanvullende facturen en kredietmemo's. Uw aanbetaling op rekening komt altijd overeen met de factuur voor de lidmaatschapskosten voor één maand.

Factuur voor voortdurende service

De kosten voor voordurende services worden vooraf in rekening gebracht. De maandelijkse factuur wordt ongeveer of precies een maand na de vorige factuurdatum gegenereerd. Uw terugkerende factuur dient binnen dertig dagen te worden betaald. Mocht een maandelijkse factuur worden gegenereerd wanneer de factuur van de vorige maand nog niet is voldaan, dan dient u de nieuwe factuur binnen tien dagen te betalen. De service wordt opgeschort wanneer de eerste factuur niet binnen tien dagen is betaald of wanneer de tweede factuur te laat wordt betaald.

Aantal accounts

Wanneer uw service ondersteuning biedt voor het naar wens verhogen van de beschikbare verbindingen, kunt u het on line configuratiescherm gebruiken om deze wijziging door te voeren. U kunt het totale aantal beschikbare verbindingen naar wens verhogen of op ieder gewenst moment verlagen, maar niet naar een aantal lager dan het aantal standaardverbindingen dat wordt vermeld in uw service-overeenkomst.

Wanneer u het aantal verbindingen verhoogt, brengt Giganews alleen het aantal verbindingen in rekening dat u tijdens de factureringsperiode daadwerkelijk hebt gebruikt. Het aantal verbindingen dat in rekening wordt gebracht, wordt als volgt bepaald: het totaal aantal downloads tijdens de periode wordt gedeeld door het aantal gedownloade gigabytes per verbinding, zoals vermeld in uw service-overeenkomst.

Factuurmelding

Elke keer me een factuur opmaken, zullen wij een email zenden naar het contactadres dat je hebt opgegeven om je op de hoogte te bregen van een nieuwe factuur. Je zal hiervan geen kopie ontvangen via de post of fax. De enige manier om je facturen te raadplegen is online via een beveiligde web verbinding.Giganews exploiteert een configuratiescherm voor accounts waarmee je je facturen en betalingen online kan bekijken. De URL voor het configuratiescherm is https://www. giganews .com / .

Betaling

Giganews accepteert betalingen via creditcards of cheques. Als u met een creditcard betaalt, zullen we proberen het uitstaande bedrag voor uw account in rekening te brengen op deze kaart. We sturen een e-mail naar uw factureringscontactpersoon wanneer er een probleem optreedt tijdens het betalen met uw creditcard. We zullen niet vaker dan één keer per drie dagen proberen een betaling uit te voeren op uw creditcard. Meer pogingen worden alleen op uw verzoek ondernomen.

Indien je verkiest om met een cheque te voldoen, dienen we de betaling te ontvangen voor de vervaldatum van de factuur. Het is niet voldoende dat hij door de post afgestempeld werd voor de vervaldatum van de factuur; Stuur je cheque naar het adres medegedeeld op het "overzicht van facturen" configuratiescherm, op https://www.giganews.com/.

Gelieve geen verouderde cheques op te sturen. Dergelijke cheques worden mogelijk op uw kosten naar u teruggestuurd. Wanneer de cheque wordt verwerkt en de bank deze weigert, wordt er een boete van $ 25 voor een geweigerde cheque toegevoegd aan uw account.

Kennisgevingen uitstaande facturen

We sturen een herinneringse-mail naar uw factureringscontactpersoon voor en na de uiterste betaaldatum van uw facturen. Uw service wordt opgeschort als de factuur tien dagen na de uiterste betaaldatum nog niet is betaald.

Annulering

Als u een servicecontract hebt, zijn opzegvoorzieningen opgenomen in het contract en deze voorzieningen gelden dan in plaats van de hier vermelde regels. Als u geen actief contract hebt, gelden de volgende voorzieningen.

Opzeggingen dienen tien dagen voor aanvang van de volgende serviceperiode te worden ingediend teneinde voor die factureringsperiode van kracht te kunnen zijn. Opzeggingen die binnen tien dagen voor aanvang van de volgende factureringsperiode worden ingediend, treden pas na de volgende factureringsperiode in werking. Giganews hanteert geen pro-rataservice. Uw service en dus ook uw facturering geldt voor tijdsperioden van één maand.

U kunt de service opzeggen door schriftelijk een verzoek in te dienen bij de afdeling Facturering van Giganews. De opzegging kan per post naar het overschrijvingsadres op uw factuur worden gestuurd. Alle accounts worden automatisch vernieuwd, tenzij tien dagen voor aanvang van de volgende serviceperiode een opzegging wordt ontvangen.

Vrijwaren en beschermen

U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die met betrekking tot uw account worden uitgevoerd. Als een van de servicevoorwaarden stemt u ermee in Giganews, haar leidinggevenden, medewerkers, zaakwaarnemers en aandeelhouders te vrijwaren en te beschermen tegen iedere handeling met betrekking tot uw account met gebruik of uw gebruik van de service.

Beëindiging van de service

Giganews behoudt zich het recht voor de service op ieder gewenst moment om willekeurige redenen en voor willekeurige personen op te schorten of te weigeren.

Giganews behoudt zich het recht voor al onze beleidsregels of servicevoorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien, aan te vullen of te herroepen.

Het is de verantwoordelijkheid van de leden om op de hoogte te blijven van de huidige "voorwaarden en condities", en onze "aanvaardbare gebruikspolitiek" die kunnen gevonden worden op https://www.giganews.com/legal/aup.html.

Door u aan te melden bij uw account gaat u akkoord met de voorwaarden voor het gebruik.

Krijg de beste Usenet dienst ter wereld! Begin gratis proefperiode

Giganews® en het Giganews logo zijn geregistreerde handelsmerken van Giganews, Inc. ©2021 Giganews, Inc.
Verenigde Staten